Utiereň – menlivé časti

(25. august)

TROPÁR, Hlas 7.

Blažený Metod, nič ťa neodlúčilo od lásky ku Kristovi, * ani prenasledovanie, väzenie a mučenie. * Dobrý boj si bojoval * a vieru si si zachoval. * Ostal si verný Kristovi a jeho Cirkvi. * Pros za nás Dobrého Pastiera, Krista, * aby sme vo viere vytrvali až do konca * a obsiahli večnú slávu v nebi.

SEDALEN I, Hlas 4.

Pane, apoštol Peter predstúpil pred teba s otázkou: * „Pozri, my sme opustili všetko a šli sme za tebou. * Čo z toho budeme mať?“ * Ty si mu odpovedal: * „Každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, * alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, * dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. * Blažený Metod, ty si kvôli Ježišovi opustil svoj rodný dom, * svoje príbuzenstvo, svoju vlasť i svoj obrad. * Pre neho si stratil i svoj život * a on ti daroval večný život.

SLÁVA: I TERAZ: Hlas 4.

Presvätá Bohorodička * Boh si ťa od večnosti vyvolil za Matku svojho Syna. * Kvôli tomu ťa uchránil od poškvrny hriechu. * Pri zvestovaní ústami archanjela Gabriela ti oznámil: * Počneš a porodíš Syna a dáš mu meno Ježiš. * Na Boží zámer s tebou dala si súhlas slovami: * Nech sa mi stane podľa tvojho slova. * Boh s každým z nás má svoj najkrajší plán. * Vypros nám milosť, * aby sme s ním vždy súhlasili a s tebou Bohu odpovedali: * Nech sa mi stane podľa tvojho slova.

SEDALEN II, Hlas 2.

Pane, ty nám prikazuješ: * „Lám chudobným svoj chlieb, * potulných bedárov zaveď do domu ak vidíš nahého, zaodej ho.“ * To všetko naplňoval vo svojom živote aj blažený Metod. * Duchovne hladných nasycoval Božím slovom a Eucharistiou. * Pomáhal im aj hmotnými dobrami. * Duchovne smädných napájal vodou života. * To všetko robil ako samotnému Ježišovi * a preto od neho dostal pozvanie do Božieho kráľovstva.

SLÁVA: I TERAZ: Hlas 2.

Bohorodička, Matka najvyššieho Dobra, * ty si po zvestovaní odišla k svojej príbuznej Alžbete. * Jej si pomáhala tri mesiace. * Vypros nám milosť vytrvalo konať dobro. * Lebo tvoj Syn a náš Pán a Boh nás učí: * Tí, čo robili dobré, budú vzkriesení pre život.

VELEBENIE SVIATKU

Velebíme ťa,* Kristov kňaz a mučeník Metod,* a uctievame si tvoje sväté utrpenie,* ktoré si vytrpel za Krista.

Verš Boh je naše útočište a sila * aj najistejšia pomoc v súžení.

Verš Prešli sme cez oheň a cez vodu * ale napokon si nám dal pookriať.

Verš Spravodliví majú utrpení veľa * ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

Verš Svätým a slávnym mužom v krajine * patrí moja plná priazeň.

Verš Spravodlivý sťa palma zakvitne * a vyrastie ako céder z Libanonu.

Verš Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho * a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.

SLÁVA: I TERAZ:

Aleluja! Aleluja! Aleluja! * Sláva tebe, Bože! 3x

EVANJELIUM

Matúš 16:24-28

PÁN POVEDAL SVOJIM UČENÍKOM: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve.”

alebo

Mk 13:9-13 alebo Lk 12:2-12 alebo Jn 15:17-16:2

PÁN POVEDAL SVOJIM UČENÍKOM: Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho Otca. Keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli a znenávideli aj mňa aj môjho Otca. To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich Zákone: „Nenávideli ma bez príčiny.” Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu.

Sloha po 51. žalme Hlas2. – Samohlas

Ježišu, svoju verejnú činnosť si začal výzvou: * Kajajte sa a verte evanjeliu. * Aj ty, blažený Metod si na misiách vyzýval Boží ľud k pokániu, * zmiereniu a obráteniu. * Ústami apoštola Pavla si vyzýval veriacich: * Zmierte sa s Bohom prameňom života * a spaste svoje duše.

KÁNON Hlas 8.

1. Bohorodička, z vnuknutia Svätého Ducha * Simeon ti predpovedal: * „Tvoju vlastnú dušu prenikne meč, * aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ * Mlčky si aj na to Bohu odpovedala: * „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Blažený Metod pros Boha za nás

3. Aj v najťažších chvíľach života si pevne veril, * že Boh je s tebou, posilňuje ťa, * pomáha ti a drží ťa svojou spásnou pravicou.

Blažený Metod pros Boha za nás

4. Boh aj teba povzbudzoval: * „Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj. * Veď ja som Pán, tvoj Boh, Svätý Izraelov, tvoj Spasiteľ. * Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem.“

Blažený Metod pros Boha za nás

5. Eleazár keď dokonával si zavzdychal a riekol: * „Pán, ktorý má svätú múdrosť, vie, * že hoci som sa mohol vyhnúť smrti na tele, * na tele síce znášam kruté muky a bičovania, * ale v duši rád trpím z bázne pred Bohom.“ * Aj ty blažený Metod si sa mohol vyhnúť * utrpeniu a predčasnej smrti, * keby si zradil Krista a jeho Cirkev. * Tak si neurobil, lebo od Pána si vedel, * že tí čo trpia pre pravdu a spravodlivosť * majú veľkú odmenu v nebi.

Blažený Metod pros Boha za nás

6. Matka machabejka * v jedinom dni videla zomierať sedem svojich synov. * Povzbudzovala ich aby položili svoje životy * a neodpadli od otcovských zákonov: * Veď Stvoriteľ opäť vám dá dych i život svojho milosrdenstva. * Aj za teba, blažený Metod sa modlila Matka Cirkev * a povzbudzovala ťa, aby si vytrval až do konca * a prijal od Pána palmu víťazstva.

KONDÁK, Hlas 4.

Mučeník Kristov, Metod * zamiloval si si božské Dieťa, Ježiša, * ktorého lásku si ohlasoval aj v žalári, * kde si bol za vernosť Cirkvi * a zaplatil si za to cenu života. * Svojou apoštolskou horlivosťou * mnohých si priviedol ku Kristovi, * preto ťa oslavujeme a voláme: * „Pros za nás, blažený Metod, * aby sme ťa nasledovali.“

Blažený Metod pros Boha za nás

7. Júda machabejský sa odovzdal do moci Stvoriteľa sveta * a svojich povzbudil, aby statočne bojovali * až po smrť za svoje zákony, chrám, mesto, vlasť a zriadenie. * Svojim vojakom dal za heslo: „Boh je naše víťazstvo.“ * Blažený Metod aj ty si bojoval za pravdu, lásku a spravodlivosť * za vernosť Kristovi a Cirkvi * a Kristus sa stal tvojim víťazstvom.

Blažený Metod pros Boha za nás

8. Zaspievam môjmu Bohu novú pieseň: * Veľký si Pane a slávny, * obdivuhodne silný a nepremožiteľný. * Nech ti slúžia všetky tvoje stvorenia, lebo si povedal a boli, * poslal si svojho ducha a povstali * a niet nikoho, kto by sa mohol vzoprieť tvojmu hlasu.

9. Matka vteleného Slova a matka naša. * Stala si pri kríži svojho Syna a povzbudzovala ho, * aby dokonal obetu vykúpenia a zmierenia. * Spolupracovala si s Bohom na diele záchrany ľudstva * a preto si teraz oslávená. * Si odetá slnkom. * Pod tvojimi nohami je mesiac * a na hlave veniec z dvanástich hviezd.

SVETILEN

Judáš odišiel z večeradla do nočnej tmy. * Tu jeho dušu zahalila tma, preto ťa zradil. * Teba blažený Metod, ľudská zloba uvrhla do tmy väzenia. * V tvojej duši však bolo svetlo, Ježiš. * Kráčal si životom v jeho svetle * a došiel si k Nemu, k nezhasínajúcemu Svetlu.

SLÁVA:

V Jeruzalemskom chráme starec Simeon z vnuknutia Svätého Ducha * nazval tvojho Syna, Bohorodička, Svetlom na osvietenie pohanov. * Prihováraj sa za nás u svojho Syna, * aby sme kráčali životom vo svetle jeho tváre, * deň čo deň sa radovali z jeho mena * a honosili sa jeho spravodlivosťou.

I TERAZ:

Blažený Metod v okamihu tvojho krstu * Kristus ťa ožiaril svojím svetom. * Ani diabolská a ľudská tma i zloba nezhasili v tebe to svetlo. * Veril si v svetlo a ostal si synom svetla. * Teraz blažene žiješ v záplave večného svetla.

CHVÁLY Hlas 2.

Ak nie je nedeľa, tieto verše:

Chváľte ho za jeho činy mohutné, * chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.

Pane, už prorok Dávid túžil postaviť ti chrám, * ale ty si rozhodol, že až jeho syn Šalamún ti postaví chrám. * K tvojej oslave aj blažený Metod * dal postaviť kláštorný chrám. * Na misiách s pomocou tvojej milosti budoval * a očisťoval tvoje chrámy v ľudských srdciach. * Radoval sa, keď mohol vstúpiť do tvojho chrámu * a sláviť eucharistiu s tvojím ľudom. * Ty si v ňom prebýval ako v chráme * a preto si ho prijal do chrámu večnej slávy.

Chváľte ho zvukom poľnice, * chváľte ho harfou a citarou.

Kriste, večné Slovo a Pravda, * prostredníctvom apoštola Pavla si nám povedal: * „Všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi * budú prenasledovaní.“ * Pravdivosť tejto zjavenej pravdy * si zakúsil aj ty, blažený Metod. * Nepriatelia Boha a Cirkvi ťa zajali, * uväznili a mučili. * Pripočítali ťa k zločincom. * Svojimi slovami: „Pane, tu ma máš“ * si sa odovzdal do Božej vôle. * Tým si sa pripodobnil trpiacemu Ježišovi, * ktorý z kríža zvolal: * Otče, do tvojich rúk zverujem svojho ducha.

Chváľte ho bubnom a tancom, * chváľte ho lýrou a flautou.

Blažený Metod, bol si živou a plodnou ratolesťou * na viničnom kmeni, ktorým je Kristus. * Preto ťa nebeský Otec, Vinohradník * očisťoval aj utrpením, väznením a mučením, * aby si prinášal ešte viac ovocia, * aby tvoje ovocie zostalo. * Na Božiu slávu a pre povzbudenie veriacich * ostalo po tebe krásne ovocie tvojho života, * ovocie stálosti vo viere, * ovocie statočnosti a vytrvalosti v dobrom až do konca. * Preto nám vypros milosť od Pána, * aby sme sa zachovali voči Bohu tak ako ty * a raz s tebou naveky zvelebovali Pána slávy.

Chváľte ho bubnom a tancom, * chváľte ho lýrou a flautou.

Pane, oslavujeme ťa a vzdávame ti vďaky * za všetky milosti, ktoré si dal blaženému Metodovi. * Za dar života, za milosť rehoľného a kňazského povolania, * za nádherný príklad vernosti tebe a tvojej Cirkvi, * za statočnú mučenícku smrť. * Preto je už oslávený pred tvojou tvárou. * Pripojil si ho k nespočetnému zástupu mučeníkov, * aby ti s nimi naveky spieval Baránkovu pieseň: * „Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, * Pane Bože všemohúci, * spravodlivé a správne sú tvoje cesty, Kráľ národov.

SLÁVA:

Svoj život, blažený Metod, * postavil si na pevnom základe, ktorým je Kristus. * On ťa podržal aj v najťažších životných búrkach. * A tvoj život sa nezrútil. * Oporou ti bola presvätá Bohorodička, * Matka krásneho milovania, matka bázne a svätej nádeje. * Ju si stále miloval a úctu k nej šíril. * Ona tak ako stála pri kríži svojho Syna, * stála aj pri tvojom kríži, * povzbudzovala ťa a pomáhala ti statočne dokončiť svoj životný beh. * Teraz s ňou v nebi naveky oslavuješ jej Syna * i svojho Vykupiteľa a Pána.

I TERAZ: Bohorodičník