Ľud sa postaví

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti. * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Kňaz: Pane, zmiluj sa. 3x.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

TROPÁR, Hlas 7.

Blažený Metod, nič ťa neodlúčilo od lásky ku Kristovi, * ani prenasledovanie, väzenie a mučenie. * Dobrý boj si bojoval * a vieru si si zachoval. * Ostal si verný Kristovi a jeho Cirkvi. * Pros za nás Dobrého Pastiera, Krista, * aby sme vo viere vytrvali až do konca * a dosiahli večnú slávu v nebi.

KONDÁK, Hlas 4.

Mučeník Kristov, Metod * zamiloval si si božské Dieťa, Ježiša, * ktorého lásku si ohlasoval aj v žalári, * kde si bol za vernosť Cirkvi * a zaplatil si za to cenu života. * Svojou apoštolskou horlivosťou * mnohých si priviedol ku Kristovi, * preto ťa oslavujeme a voláme: * „Pros za nás, blažený Metod, * aby sme ťa nasledovali.“

VELEBENIE: Velebíme ťa, * Kristov kňaz a mučeník Metod, * a uctievame si tvoje sväté utrpenie, * ktoré si vytrpel za Krista. Opakuje sa po každom verši.

VERŠE:

Verš: Boh je naše útočište a sila * aj najistejšia pomoc v súžení.

Verš: Prešli sme cez oheň a cez vodu, * ale napokon si nám dal pookriať.

Verš: Spravodliví majú utrpení veľa, * ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

Verš: Svätým a slávnym mužom v krajine * patrí moja plná priazeň.

Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne * a vyrastie sťa céder z Libanonu.

Verš: Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho * a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.

SLÁVA: I TERAZ: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Ľud spieva PROKIMEN, Hlas 7.

Spravodlivý sa teší v Pánovi * a spolieha sa na neho.

Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

Opakuje sa prokimen.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebývaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša.

(alebo Mt 16:24-28 alebo Mk 13:9-13 alebo Lk 12:2-9 alebo Jn 15:17-16,2).

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Vnímajme!

Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nieje ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nieje ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Ľud si sadne.

(Kňaz sa môže prihovoriť ľudu)

Kňaz:

1. Blažený Metod, ozdoba rehoľného života, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Ľud opakuje po každom verši:

Blažený otec a mučeník Metod, pros Boha za nás.

2. Blažený Metod, ty si pre Božie kráľovstvo opustil všetko, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

3. Blažený Metod, horlivý misionár a ohlasovateľ evanjelia, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

4. Blažený Metod, veľký milovník chudoby, čistoty a poslušnosti, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

5. Blažený Metod, vzor trpezlivosti v utrpeniach a krížoch života, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

6. Blažený Metod, veľký vo viere i v láske a neochvejný v nádeji, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

7. Blažený Metod, ochotný odpúšťať a na nikoho sa nehnevať, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

8. Blažený Metod, spevom vianočnej koledy vo väzení si ohlasoval vtelenie a narodenie Božieho Syna, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

9. Blažený Metod, vzor a príklad odovzdanosti do Božej vôle, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

10. Blažený Metod, vo svojej opustenosti a samote si prijal účasť na Kristovej opustenosti, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

11. Blažený Metod, prijal si svoju smrť a spojil si ju s Kristovou víťaznou smrťou na Kríži, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

12. Blažený Metod, s Kristom si trpel, s Kristom si zomieral a s Kristom si oslávený, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

STICHIRY, Hlas 2. Chváliť nám treba slávnych mužov, * tak hovorí večná Múdrosť. * Aj my ťa chválime, blažený Metod, * lebo stal si sa vodcom ľudu vo svojom čase * a s hojnou múdrosťou si predkladal ľudu posvätnú náuku. * Ctiteľ a šíriteľ úcty k Matke Ustavičnej Pomoci, * pros Krista, večné Slovo, * aby nás naplnil svojou múdrosťou.

Verš: Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde.

Kristus: Cesta, Pravda a Život, * povolal si ťa, blažený Metod, * aby si hlásal evanjelium chudobným * a odkrýval im hĺbku Božieho bohatstva múdrosti a vedomosti. * Pros za nás Krista Boha, * aby sme ho verne nasledovali a dosiahli spásu.

Verš: Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život.

Kristus, Kráľ mučeníkov, * predpovedal svojim učeníkom: * „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás, * ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.“ * Tieto slová Učiteľa a Pána * splnili sa aj na tebe, blažený Metod: * zajali ťa, väznili a umučili, * a ty si im odpustil. * Pros za nás Krista Boha, * aby sme aj my prijali prenasledovanie i utrpenie * a odpustili svojim prenasledovateľom.

SLÁVA: I TERAZ: Hlas 8.

Raduj sa, blažený Metod, * verný syn Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, * nazvali ťa: Pilier nášho biskupstva. * Raduj sa, lebo v Ježišovi Kristovi si ohlasoval hojné vykúpenie. * Raduj sa, lebo si znášal bremeno a horúčosť dňa až do konca. * Raduj sa, lebo si uveril týmto Pánovým slovám: * Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. * Raduj sa, lebo už požívaš večnú radosť, ktorú ti nik nevezme. * Raduj sa, s Kráľovnou neba a zeme prosiaci o pokoj a jednotu. * Raduj sa, s nebeskými mocnosťami oslavujúci Boha.

Ľud si kľakne.

Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Kňaz sa modlí jednu z nasledujúcich modlitieb:

Blahoslavený Dominik Metod, ktorý si zasvätil Kristovi Vykupiteľovi celý svoj život, teraz si v nebi a máš účasť na sláve nášho Pána. Zľutuj sa nad nami, biednymi pútnikmi, ktorí v bázni očakávajú na tejto zemi to, čo sa nás dotkne vo večnosti. Prihováraj sa za nás u Pána, pre ktorého si podstúpil toľké utrpenia, o dar milovať ho nadovšetko. Nech nám dá silu trpieť s nádejou vo všetkých protivenstvách nášho života: aby sme premohli pokušenia a tak vytrvali až do konca. Prihováraj sa za nás, aby sme sa raz mohli stať tvojimi spoločníkmi a chváliť a milovať to nekonečné Dobro, ktorému ty už teraz hľadíš tvárou v tvár.

Ľud: Amen

alebo

Bože, sila slabých a opora trpiacich, na príhovor blaženého kňaza a mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorého si obdaroval pevnou vierou vo vysiľujúcich skúškach a strašných utrpeniach, prosíme ťa, daj aj nám odvahu viery, urob nás hodnými hájiť pravdu Evanjelia a dosiahnuť radosť a spievať ti po celú večnosť, milovaný Otče. Lebo ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu s tvojím jednorodeným Synom i s tvojím presvätým Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho svätého otca (povie meno), rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu (povie meno) i za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za našich úctyhodných otcov: protoarchimandritu (povie meno), archimandritu (povie meno), protoigumena (povie meno) a igumena (povie meno), za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme (dome), za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Prosíme ťa, Pane, Bože náš, zhliadni na všetkých, čo uverili v Ježiša Krista a daruj im vytrvalosť vo viere, aby tak dosiahli cieľ svojej viery – spásu duší. Vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Prosíme ťa za Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa, aby jej členovia, na príhovor blaženého Metoda, neustále rástli počtom a napredovali vo všetkých čnostiach. Vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Kňaz: Vypočuj nás, Bože, náš Spasiteľ, nádej všetkých končín zeme i tých, čo sú ďaleko na mori; milosrdný Vládca, odpusť nám milostivo naše hriechy a zmiluj sa nad nami, lebo si milosrdný a láskavý Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

PREPUSTENIE

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. 3x Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, blaženého kňaza a mučeníka Dominika Metoda, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.