Liturgické texty

Sviatok blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku pripadá na 25. augusta.

Každého 25. v mesiaci sa modlíme za uzdravenie duše i tela pri relikviách blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach.

Program:
9.00 – Moleben ku blahoslavenému Dominikovi Metodovi Trčkovi, počas ktorého sú čítané poďakovania a prosby
9.30 – Svätá liturgia, po nej modlitba o uzdravenie tela a duše
16.30 – Svätý ruženec
17.00 – Moleben ku blahoslavenému Dominikovi Metodovi Trčkovi, počas ktorého sú čítané poďakovania a prosby
18.00 – Svätá liturgia, po nej modlitba o uzdravenie tela a duše

V prípade, že 25. v mesiaci pripadne na nedeľu, alebo prikázaný sviatok, dopoludňajší program sa ruší. Popoludňajší program zostáva aj keď 25. v mesiaci pripadne na nedeľu. Večernú svätú liturgiu v tento deň celebruje a káže na nej pozvaný hosť. K dispozícii sú aj kňazi, ktorí vysluhujú sviatosť zmierenia.

Výnimkou, kedy sa 25. nekonajú modlitby o uzdravenia je mesiac august, počas ktorého sa modlitby o uzdravenia presúvajú na odpustovú slávnosť.

Druhou výnimkou, kedy sa 25. nekonajú modlitby o uzdravenia je situácia, keď na 25. marec pripadne Veľký piatok.

Modliac sa moleben k mučeníkovi, ďakujeme mu za jeho príhovor a prosíme v rozličných potrebách.

Aj Ty môžeš poslať svoje poďakovanie či prosbu bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi, ktorá potom bude prednesená počas molebenu. Text by sa mal začínať slovami: “Blahoslavený mučeník Dominik Metod, ďakujem Ti za …” alebo “Blahoslavený mučeník Dominik Metod prosím Ťa o príhovor u Nebeského Otca za …”.

Text poďakovania alebo prosby pošli na adresu: Kláštor redemptoristov, Masarykova 35, 071 01 Michalovce alebo vprovincial@misionar.sk