Večiereň

Večiereň – menlivé časti

(24. august)

SLOHY na „Pane, ja volám“

Hlas 5. Hieromučeník Metod, * v krstnom kúpeli znovuzrodenia * Pán ti daroval účasť na svojej božskej prirodzenosti. * Stal si sa adoptívnym Božím synom. * Ježiš ťa ako živý kameň vbudoval do svojej Cirkvi * a stal si sa chrámom Svätého Ducha * a dedičom Božieho kráľovstva.

Krstom si bol zaštepený do Krista – vinného kmeňa. * Bol si pripočítaný k vyvolenému rodu, * kráľovskému kňazstvu a svätému národu, * aby si zvestoval slávne skutky Boha Otca, * ktorý ťa vytrhol z moci tmy * a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.

Blažený Metod, * od detstva si si zamiloval Ježiša * a on si ťa putami lásky priťahoval k sebe. * Túžil v tebe plnšie rozvinúť krstné zasvätenie * a ako učeníkov aj teba oslovil: „Pod za mnou.“

Ty si počul Ježišovo volanie: „Poď za mnou“ * a išiel si za týmto hlasom. * Ježiš, jediný Vykupiteľ a Spasiteľ sveta, * daroval ti milosť rehoľného povolania. * Chcel, aby si sa mu celkom zasvätil * v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa. * A ty si tento dar s láskou a vďačnosťou prijal. * Zanechal si všetko * a išiel si za svojím Učiteľom a Pánom.

Hlas 2. Štúdiom posvätnej teológie * stále viac a viac si spoznával Ježiša Krista. * Svätý Duch ti dal spoznať šírku, dĺžku, výšku * a hĺbku Kristovej lásky, * ktorá prevyšuje každé poznanie. * A od tejto lásky ťa už nič neodlúčilo, * ani prenasledovanie a väzenie, * ba ani mučenícka smrť.

Zasvätený život je darom Najsvätejšej Trojice. * Je životom podľa trojičného vzoru. * Je to bratské spoločenstvo * prežívajúce Božiu lásku a budujúce jednotu. * A ty, blažený Metod, * otvoril si svoje srdce Svätému Duchu, * ktorý v tvojom srdci rozlieval Božiu lásku. * Ňou si v rehoľnom spoločenstve rozvíjal dobré vzťahy * a budoval jednotu.

Boh Otec, Stvoriteľ a darca každého dobra, * daroval ti milosť celkom sa mu zasvätiť. * Preto si zložil večné rehoľné sľuby. * Sľubom čistoty si sa chcel čo najviac pripodobniť Ježišovi Kristovi, * Božiemu Baránkovi bez poškvrny.

Kristus sa stal pre nás chudobným, * aby nás obohatil svojím bohatstvom. * Sľubom chudoby, blažený Metod, pripodobnil si sa Ježišovi, * ktorý nemal kde hlavu skloniť.

SLÁVA: Hlas 2.

Sľubom poslušnosti si sa zriekol svojej vôle. * Poslúchal si svojich predstavených * a podriaďoval si sa im. * Tým si sa pripodobnil Ježišovi Kristovi, * ktorý sa stal poslušným Otcovi až na smrť, * až na smrť na kríži.

I TERAZ: Dogmat hlasu:

Keď prišla milosť, pominul tieň Zákona. * Veď ako horiaci ker nezhorel, * tak si ako panna porodila a pannou si zostala. * Namiesto ohnivého stĺpa zažiarilo spravodlivé Slnko, * namiesto Mojžiša je tu Kristus, * záchrana našich duší.

Vchod s kadidlom

Prokimen z dňa

VERŠOVÉ SLOHY

Hlas 1. Pane, oslavujeme ťa a ustavične ti vzdávame vďaky * za to, že si k nám na východ Slovenska poslal otca Metoda, * horlivého misionára, * duchovného syna svätého Alfonza, * z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. * On k nám prišiel v tvojom mene, * aby chudobným hlásal evanjelium, * ktoré je Božou mocou na spásu každého, kto verí, * a ktoré má moc spasiť naše duše.

Verš: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.

Pane, ty si poslal svojich učeníkov, * aby podľa tvojho príkladu chodili z dediny do dediny * a z mesta do mesta * a hlásali evanjelium. * Podľa ich vzoru aj blažený Metod dostal poslanie od teba, * aby prechádzal po mestách i dedinách, * tu vytrhával plevy zloby * a čistú pšenicu zhromažďoval do nebeskej sýpky. * Ohlasovaním Božieho slova vzbudzoval v ľuďoch vieru a prehlboval ju * a tak získaval pre teba nových učeníkov.

Verš: Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami.

Pane, ty si na svojich učeníkov * zoslal Otcovu slávu, Utešiteľa, Svätého Ducha. * On ich zbavil strachu z mocných tohto sveta. * A oni nebojácne svedčili o tvojom utrpení, * o smrti a zmŕtvychvstaní. * Podobne aj blaženého Metoda si vystrojil mocou z výsosti, * svojím Svätým Duchom, * aby nielen na misiách, * ale aj pred vyšetrovateľmi a vo väzení vydával svedectvo o tebe, * že ty si Víťaz nad hriechom, smrťou a zlým duchom * a že si Mesiáš a Pán, * jediný Vykupiteľ a Spasiteľ sveta.

SLÁVA: I TERAZ: Hlas 1.

Presvätá Bohorodička Mária, * ty si sláva Jeruzalema, * ty si veľká radosť Izraela, * ty si česť nášho rodu. * Ty si predpovedala, že ťa budú blahoslaviť všetky pokolenia. * Teba zveleboval a úctu k Matke ustavičnej pomoci rozširoval aj blažený Metod. * Spolu s ním nám vypros milosť u svojho Syna, * aby sme ťa ospevovali ako našu duchovnú Matku * a Vodkyňu k Ježišovi do blaženej večnosti.

TROPÁR, Hlas 7. Blažený Metod, nič ťa neodlúčilo od lásky ku Kristovi, * ani prenasledovanie, väzenie a mučenie. * Dobrý boj si bojoval * a vieru si zachoval. * Ostal si verný Kristovi a jeho Cirkvi. * Pros za nás Dobrého Pastiera, Krista, * aby sme vo viere vytrvali až do konca * a dosiahli večnú slávu v nebi.

SLÁVA: I TERAZ: Bohorodičník.